Din Eğitimi Makaleler Bibliyografyası

DİN EĞİTİMİ ALANINDA YAZILMIŞ MAKALELER

MAKALELER:  909 Adet

Ø    Acuner, H. Yusuf  (2005). Din Eğitimi Açısından 14-18 Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi (Samsun il örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 18-19, s. 265-297

Ø    Acuner, H. Yusuf - Osman Artan(2008).  Din Görevlilerinin Problemleri Üzerine Bir Araştırma -Van Örneği-, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007),  cilt: II, s. 79-106

Ø    Acuner, H. Yusuf(2007).  Akademisyenler ve Öğrencilere Göre İlahiyat Fakültesinde Tefsir Dersi Üzerine Bir Alan Araştırması, Ed. Ömer Kara, Tefsir eğitim ve öğretiminin problemleri [Sempozyum tebliğ ve müzakereleri], 11-12 Haziran 2005 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nihat Baysu Koferans Salonu, Van,  s. 57-81

Ø    Acuner, H. Yusuf(2010). Ümmî Sinan’ın Bizi Çağırdığı Değerler, Elmalı Şehir ve Değer, s. 107-118

Ø    Akdoğan, Bayram(2002). Din Görevlilerine Mûsikî Eğitimi Verilmesi Hakkında Örnek Bir Metot, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLIII, sayı: 2, s. 315-353

Ø    Akif Kılavuz, M.(2009). Yaşlanma Dönemi Din Eğitimi, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, cilt: II, s. 971-986

Ø    Aksu, Ayşe Betül(2000). Gençlerde Görülen Zararlı Bazı Alışkanlıklar ve Din Eğitimi, Gençlik Dönemi ve Eğitimi, s. 49-70

Ø    Aksu, Zahit(1975).  Laik Fransa’da Din Eğitiminin Genel Statüsü, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, sayı: 1, s. 219-222

Ø    Aktaş, Hamza(2009). Ömer Çam’ın Eğitim ve Din Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi,  sayı: 20, s. 243-277

Ø    Aktuğ, Fatma - Aylin Çiftçi, Nurullah Yücel, S. Can Beritan - Aysel Elmas(2008). Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Projesinde “Din Hizmetleri Eğitimi” Örneği, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), cilt: II, s. 303-308

Ø    Akyürek, Süleyman(2010).  Din Eğitimi Gerçekliği ve Din Eğitimi Bilimlerine İlişkin Bir Analiz, Bilimname,  cilt: VIII, sayı: 19, s. 117-136

Ø    Akyürek, Süleyman(2006). Din Eğitiminde Genellemelerin Öğretimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLVII, sayı: 1, s. 123-141

Ø    Akyürek, Süleyman(2008). Din Eğitiminde Kur’an Kavramlarının Öğretimi, Tokat’ta Kur’an Günleri X. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Eğitim, 12-13 Mayıs 2007/Tokat, s. 85-106

Ø    Akyürek, Süleyman(2007). Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Hazırlık Eğitimi Program Tasarasının İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 23, s. 473-505

Ø    Akyürek, Süleyman(2004). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkililiği, Bilimname: Düşünce Platformu, cilt: II, sayı: 4, s. 107-116

Ø    Akyürek, Süleyman(2011). Görsel İşitsel Materyal Seti II’nin Hizmet İçi Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Yaz Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görüşleri, Bilimname: Düşünce Platformu,  sayı: 20, s. 25-52

Ø    Akyürek, Süleyman(2009). İmam-Hatip Liselerinde Din Öğretimi: (Fırsat mı? İmkan mı? Girdap mı? Açmaz mı?), IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, cilt: II, s. 621-639

Ø    Akyürek, Süleyman(2010). Kur’an Kurslarında İnanç Esaslarının Öğretimi, Etkili Din Öğretimi, s. 561-566

Ø    Akyürek, Süleyman(2005). Kur’an Kursu Öğreticisinin Mesleki Yeterlikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  sayı: 18, s. 175-192

Ø    Akyürek, Süleyman(2013). Vaizlere Göre Vaizlik Mesleğinin Sorunları ve Çözümleri, Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu (17-18 Aralık 2011), cilt: II, s. 423-476

Ø    Akyürek, Süleyman(2011). Yaz Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görsel İşitsel Materyal Seti II’ye İlişkin Görüşleri”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 12, s. 75-108

Ø    Akyürek, Süleyman(2010).Etkili Öğretmenlik, Etkili Din Öğretimi, s. 373-382

Ø    Akyürek, Süleyman(2010).Kur’an Kurslarında Duygu Eğitimi, Etkili Din Öğretimi, s. 567-572

Ø    Algül, Hüseyin(2007). Kafile Başkanları ve Din Görevlilerinin Eğitimi, Türkiye'de Hac Organizasyonu Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakereler), 7-9 Temmuz 2006, s. 127-139

Ø    Ali Ashraf, Syed(2002). Edebiyat Eğitimi Ve Dînî Değerler: İslâmî Yaklaşım, çeviren Adem Çalışkan, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: II, sayı: 1, s. 143-156

Ø    Ali Kirman, M.(2010). Türk Modernleşmesi ve Yüksek Din Eğitimi, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri, s. 55-62

Ø    Altaş, Nurullah(2008). Cami Hutbelerinde Etkili İletişim Sağlama Amacıyla Retorik Figürlerinden Yararlanma, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), cilt: I, s. 481-492

Ø    Altaş, Nurullah(2000).  Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLI, s. 327-350

Ø    Altaş, Nurullah(2003). Felsefenin Temel Sorunları Bağlamında Orta Öğretimde Felsefe Öğretimi ve Din Kültürü-Ahlâk Bilgisi Öğretimi İlişkisi (Öğretim Programları ve Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLIV, sayı: 1, s. 227-270

Ø    Altaş, Nurullah(1999). Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri (Türkiye Uygulaması Üzerine Deneysel Bir Araştırma), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXIX, s. 599-659

Ø    Altaş, Nurullah(2008). İlköğretim Öğrencilerinin Din Öğretimi Sürecinde İlgi Duydukları Konular (Ankara İli Örneğinde 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 49, sayı: 2, s. 103-120

Ø    Altaş, Nurullah(2003). Küreselleşmenin Dini Anlama Biçimlerine ve Din Öğretimindeki Yeni Yönelişlere Etkisi (Çok kültürcülük Kavramı Etrafında Bir Analiz), Dinî Araştırmalar,  cilt: VI, sayı: 17, s. 215-240

Ø    Altaş, Nurullah(2009). Liselerde Öğrencilerin Diğer Dinlere Kaşrı Tutumları (Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarında İslam Dini Dışındaki Dinlerin Öğretimi ve Uygulamaya Etkileri), Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), 04-06 Aralık, 2010, s. 673-703

Ø    Altaş, Nurullah(2004). Öğrenci Velilerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Karşı Tutum Düzeylerinin Dini Tutum Düzeyleriyle İlişkisi (Ön Araştırma), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLV, sayı: 1, s. 85-105

Ø    Altaş, Nurullah(2009). Türkiye’de Din Öğretimine Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, cilt: II, s. 908-919

Ø    Altaş, Nurullah(2002).Türkiye’de Zorunlu Din Eğitimini Yapılandıran Süreç, Hedefler ve Yeni Yöntem Arayışları (1980-2001), Dinî Araştırmalar, cilt: IV, sayı: 12, s. 145-168

Ø    Altıparmak, Zuhal(2011). Din Eğitimi ve Faaliyeti Yapılan Mekanların Fiziksel Şartlarının Düzeltilmesinde Din Görevlisinin Rolü, Yaygın Din Eğitimi ve Uygulamaları [Yecder 1. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tebliğler, 22 Mayıs 2010], s. 97-105

Ø    Altunkaya, Mehmet(2003). Din Eğitiminde Kur’an Kursları, II. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri: (23-27 Kasım 1998), cilt: II, s. 472-478

Ø    Apak, Adem(2009). Türkiye’de Yaygın Din Eğitiminin Sorunlarıyla İlgili Tespit ve Teklifler, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, cilt: II, s. 687-694

Ø    Argyle, Michael - Benjamin Beit Hallahmi(2004). Dini Davranış Teorileri, çeviren Ali Kuşat, Mehmet Korkmaz, İsmail Güllü, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 16, s. 247-280

Ø    Arıtan, Ahmet Saim(2004). Din Adamları ve Din Eğitimcilerinin Yetişmesinde, Kültür-sanat Eğitiminin Önemi, Türkiye’de Yüksek din eğitimi sorunları, yeniden yapılanması ve geleceği sempozyumu: Bildiriler - Müzakereler.__ 617 ss. 353-382

Ø    Armaner, Neda(1961).  Toplumun Din Eğitimi -I-, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], s. 66-68

Ø    Armaner, Neda(1978). Din Eğitiminde Psikolojinin Önemi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXIII, s. 215-220

Ø    Arpacı, Mücahit(2014). Din Görevlilerinin, “Din Görevlisi”, “Diyanet İşleri Başkanlığı” ve “Müftü” Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi (Şanlıurfa Örneği), EKEV Akademi Dergisi, cilt: XVIII, sayı: 59, s. 31-44

Ø    Arpacı, Mücahit(2013). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşler, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: XIII, sayı: 2, s. 205-228

Ø    Arpacı, Mücahit(2013). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri (Diyarbakır Örneği), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD], sayı: 40, s. 251-270

Ø    Arpacı, Mücahit(2011). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIII, sayı: 1, s. 143-168

Ø    Arpacı, Mücahit(2008). Diyanet İşleri Başkanlığı Vaaz Hizmetleri, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), cilt: I, s. 194-216

Ø    Arpacı, Mücahit(2014). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Velilerin Tutumları (Diyarbakır Örneği), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XVI, sayı: 29, s. 159-184

Ø    Arpacı, Mücahit(2013). Vaizlerin İletişim Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi (Güneydoğu Anadolu Örneği), Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu (17-18 Aralık 2011), cilt: II, s. 492-509

Ø    Arslan, Ahmet Turan(1997). Malezya’da Din Eğitimi ve Arapça Öğretimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 13-14-15, s. 27-52

Ø    Arslan, Ahmet Turan1992 (). Türkiye’de Din Eğitimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 7-8-9-10, s. 115-176

Ø    Arslantürk, Zeki - Mustafa Usta(2002). “Doğu Karadeniz’in Toplumsal Yapısı” (Etnik Grup İddiaları ve Misyonerlik Faaliyetleri), Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 10, s. 25-82

Ø    Asan, Aşkın(2000). Bilgisayar Destekli Din Eğitimi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 7, s. 193-206

Ø    Asri, Safinaz(2004). Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi ve Öğretiminin Sorunları ve Geleceği, Dinî Araştırmalar, cilt: VI, sayı: 18, s. 293-302

Ø    Aşıkoğlu, N. Yaşar(1993). M. Hamdi Yazır’ın Terbiye Anlayışı ve Eserlerine Eğitimci Gözü ile Bir Bakış, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 1991, s. 245-252

Ø    Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar  (1996). Die Probleme der Türkischen Kinder in der Vorschul und Pflichtschulerziehung in der Bundesrepublik Deutschland (Empirische Untersuchung), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1, s. 1-25

Ø    Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar(2013). Aile İrşat Büroları ve Sosyal Kurumlarda Dini Rehberlik, Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu (17-18 Aralık 2011), cilt: I, s. 212-218  

Ø    Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar (1996). F. Almanya’daki Türk Çocuklarının Okul Öncesi ve Temel Eğitim Problemleri Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXV, s. 321-354

Ø    Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar(2005). İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Öğretime Katkıları ve Kaliteye Yolculuk, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IX, sayı: 1, s. 1-9

Ø    Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar(1996). J. J. Rousseau’nun “Emile” Adlı Eserindeki Din Eğitimi İle İlgili Görüşleri Üzerine, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1, s. 27-28

Ø    Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar(). Kur’an Öğretiminde Yeni Anlayış ve Yaklaşımlar, Etkili Din Öğretimi, 2010, s. 549-560

Ø    Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar(1998). Kutsal ve Toplum, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, s. 35-44

Ø    Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar(1998). Toplum Hayatımızda Dinin Yeri ve Din Eğitiminin Önemi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, s. 45-49

Ø    Atalay, Talip(2005). Günümüz Süryani Kilise ve Manastırlarında Din Eğitimi, Dinî Araştırmalar, cilt: VIII, sayı: 23, s. 39-68

Ø    Avcı, Necati(1993). Muvaffakuddin Abdullatif el-Bağdadi’nin Dini İlimlerde Eğitimi ve Öğretimi, Abdüllatif Bağdadi Kongresi Tebliğleri, 14 Mart 1992, Kayseri, s. 37-48

Ø    Avest, Ina Ter - Siebren Miedema(2009). Hollanda Anaokulunda Çok Kültürlü ve Dinlerarası Öğrenme: Dört Yaş Grubu Çocuklarla Günlük Sınıf Tecrübeleri, çeviren: Yıldız Kızılabdullah, Fatih Genç, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 14/2, s. 189-202

Ø    Ay, Mehmet Emin  (1991). İslam Hukuku Kaynaklarına Göre Pedagojik Açıdan Çocuk Eğitiminde Dayak Cezasına Getirilen Sınırlamalar, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: III, sayı: 3, s. 225-230

Ø    Ay, Mehmet Emin  (1992). Öğrenci Gözüyle Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi Kurumları, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IV, sayı: 4, s. 259-268

Ø    Ay, Mehmet Emin(2000). 1999-2000 Öğretim Yılında Fakültemize Gelen 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IX, sayı: 9, s. 227-244

Ø    Ay, Mehmet Emin  (1998).Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Türk İşçi Çocuklarının Kimlik Problemi ve Çözümü İçin Bazı Teklifler, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: VII, sayı: 7, s. 207-224

Ø    Ay, Mehmet Emin  (1992). Kur’an-ı Kerim’de Disiplin, Mükafat ve Ceza Kavramları, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IV, sayı: 4, s. 249-258

Ø    Ay, Mehmet Emin(2005). Ailede verilecek Din Eğitiminde Genel Prensipler, İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi (II), s. 361-374

Ø    Ay, Mehmet Emin(2003). Kur’an’da Gençler ve Gençlik Değerleri, Gençlik Dönemi ve Eğitimi - II, Tartışmalı İlmi Toplantı, 18-20 Nisan 2003Bursa, , s. 15-35

Ø    Ay, Mehmet Emin(1994).Aile Ortamında Yerine Getirilen İbadetlerin Çocuk Üzerindeki Etkileri, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 1, s. 163-170

Ø    Ay, Mehmet Emin(2005).İslâm Eğitimcilerine Göre Disiplin, İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi (I), s. 233-247

Ø    Aydar, Hidayet(1999). Bir Din Eğitimi Konusu Olarak “Namaz” ve Bunun Öğrencilerin Hayatındaki Tezâhürleri , Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt: II, sayı: 16,17,18, s. 121-148

Ø    Aydın, Hüseyin - Enver Uysal , Hidayet Peker  (1998). Nübüvvetin İspatı ve (Nebilerin) Sembol ve Benzetmelerinin Te’vili Üzerine, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: VII, sayı: 7, s. 565-574

Ø    Aydın, M. Şevki  (2001). İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 11 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun’un Anısına], s. 59-74

Ø    Aydın, M. Şevki  (). Muallim Peygamberler, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 9, s. 57-64

Ø    Aydın, M. Şevki  (2008). Sosyal Hayatla İlgili Problemler-I, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı - II (16-18 Kasım 2007), s. 41-81

Ø    Aydın, M. Şevki  (2003). Yüksek Din Öğretimi Kurumları: Gelgitler Alanı, Tezkire: Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim, sayı: 31-32, s. 106-123

Ø    Aydın, M. Şevki(1995). “Ben Ancak Muallim Olarak Gönderildim”Diyen Peygamber, İslam’da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği [Kutlu Doğum Haftası: 1993], s. 181-190

Ø    Aydın, M. Şevki(2010). Din Eğitimi Bireyi Kalıplamamalı, Etkili Din Öğretimi, s. 15-20

Ø    Aydın, M. Şevki (1998). Eğitim Tarihi Araştırmaları Üzerine Notlar, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 5, s. 83-98

Ø    Aydın, M. Şevki(2007). Hacı (Aday)ların(ın) Eğitimi, Türkiye'de Hac Organizasyonu Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakereler), 7-9 Temmuz 2006, s. 143-149

Ø    Aydın, M. Şevki(2004). İlahiyat Lisans Program’ının Amaç Sorunu, Türkiye’de Yüksek din eğitimi sorunları, yeniden yapılanması ve geleceği sempozyumu: Bildiriler - Müzakereler. 617 s. s. 19-26

Ø    Aydın, M. Şevki(2013). Vaazlarda Doğru Dinî Bilginin Hayatiliği, Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu (17-18 Aralık 2011), cilt: II, s. 313-321 

Ø    Aydın, M. Şevki(2010).Öğrencinin Din Eğitimine Gönüllü Katılım��, Etkili Din Öğretimi, s. 9-14

Ø    Aydın, M. Zeki (2013).Vaazlarda Değerlendirme ve Geri Bildirim</b>, Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu (17-18 Aralık 2011), cilt: II, s. 117-129

Ø    Aydın, M. Zeki(2008).Verimli ve Kaliteli Din Hizmeti Nasıl Olmalıdır?, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), cilt: I, s. 25-33

Ø    Aydın, Mahmut(2009). Lisansüstü Eğitimde Din Eğitimi, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, cilt: II, s. 965-970

Ø    Aydın, Mehmet Zeki  (1996). Eğitimde Program Geliştirme ve Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1, s. 123-142

Ø    Aydın, Mehmet Zeki  (1998). Tunus’da İlk ve Orta Dereceli Okullardaki Din Öğretimi Ders Programları, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, s. 263-284

Ø    Aydın, Mehmet Zeki  (1999). Belçika’da İlk ve Orta Öğretimde Din ve Ahlak Öğretimi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, s. 101-147

Ø    Aydın, Mehmet Zeki  (2003). Belçika’da İlk ve Orta Öğretimde Okutulan İslâm Din Dersi Programları, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: VII, sayı: 1, s. 85-100

Ø    Aydın, Mehmet Zeki(2003). İmam Hatip Lisesi Arapça Derslerinin Plânlanması, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: VII, sayı: 2, s. 159-178

Ø    Aydın, Mehmet Zeki(1996). Sosyo Kültürel Hayat ve Eğitim Açısından Bugünkü Tunus, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1, s. 143-148

Ø    Aydın, Mehmet Zeki - Müşerref Yardım(2008). Belçika’da İslamofobi ve Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XII, sayı: 1, s. 7-32

Ø    Aydın, Mehmet Zeki(2003).  Ailede Ahlâk Eğitimi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: VII, sayı: 2, s. 125-158

Ø    Aydın, Mehmet Zeki(2001). Aktif Öğretim Yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) Yöntemi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: V, sayı: 1, s. 55-80

Ø    Aydın, Mehmet Zeki(2007). Okulda Din Dersi Tartışmaları (Türkiye’de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XI, sayı: 2, s. 7-57

Ø    Aydın, Muhammed Şevki(1989). II. Meşrutiyet Dönemi Din Eğitiminin Genel Manzarası, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 6, s. 289-304

Ø    Aydın, Muhammet Şevki(2014). Varlık Bilincine Dayalı Çevre Ahlakı, Çevre ve Ahlak Sempozyum Bildiri Metinleri, s. 549-557

Ø    Ayhan, Halis  (2000). Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bir Bakış: Atatürk’ün İslâm Dini ve Din Eğitim Hakkındaki Görüşleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, , sayı: 18, s. 5-27

Ø    Ayhan, Halis  (1986). Sosyal Bütünlük Açısından Din Eğitimi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: I, sayı: 1, s. 25-34

Ø    Ayhan, Halis  (1999).Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: ö.s. (Cumh. 75), s. 237-254

Ø    Ayhan, Halis(). Ailede Din Eğitimi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1971, cilt: X, sayı: 114-115, s. 409-413

Ø    Ayhan, Halis(2008). Eğitim, Ahlak ve Barış, Din ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul, s. 369-377

Ø    Ayhan, Halis(1999). İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, s. 255-268

Ø    Ayhan, Halis(1998). İslamiyet'in Eğitime Getirdiği Değerler (Eğitimle İlgili Bazı Âyetlerin Yorumu), Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 5, s. 57-74

Ø    Ayhan, Halis(1994). Sosyal Bütünlük Açısından Din Eğitimi, Eğitim ve Verimlilik Sempozyum Tebliğleri, s. 31-37

Ø    Ayhan, Halis(1973). İslâm Tarihindeki İlk Eğitim ve Öğretim Müesseseleri, İslâm Medeniyeti, cilt: III, sayı: 30, s. 7-10

Ø    Ayhan, Halis(2002).Küreselleşme ve Türkiye’de Din Eğitimi, Küreselleşme, İslam dünyası ve Türkiye: Milletler Arası Tartışmalı İlmi Toplantı (İstanbul, 2001), s. 247-270

Ø    Ayuso, Miguel - Andres Gambra, Jose Maria Sanchez(2009). İspanya’da Din Eğitimi, çeviren İrfan Başkurt, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 19, s. 113-138

Ø    Bağdatlı, Mustafa İsmail(2011). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Kullanılabilecek Eğitici Örnekleri, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 25, s. 139-166

Ø    Bağdatlı, Mustafa İsmail(2011). Osmanlı Eğitim Geleneğinde Eğitici Drama, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 24, s. 79-102

Ø    Bahçekapılı, Mehmet(2011). Avrupa’da İslam Din Eğitimi Modelleri, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 21, s. 21-64

Ø    Bahçekapılı, Mehmet(2011). Batılı Ülkelerde Din Eğitiminin Kültürlerarası Barış ve Hoşgörüye Olan Katkısı Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 21, s. 129-152

Ø    Bahçekapılı, Mehmet(2011). Din Eğitiminde Pedagojik Yaklaşımlar; “Din Hakkında Öğrenme” ve “Dinden Öğrenme”, İslam Araştırmaları, cilt: IV, sayı: 2, s. 101-120

Ø    Başkurt, İrfan  (2008). Dengeli Bir Dünya İçin Evreni Doğru Okumak: İnsan ve Evren Üzerine İslami Bir Bakış, Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, 15 Mayıs 2008 cilt: II, s. 11-24

Ø    Başkurt, İrfan(2001). Almanya’da Din Eğitimi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 4, s. 109-138

Ø    Başkurt, İrfan(2012). Die Imamat-Institution Wahrend Der Osmanischen Zeit, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, s. 29-60

Ø    Başkurt, İrfan(2002). Din ve Ahlak Eğitiminde Yeni Arayışlar ve Bakış Açıları, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 6, s. 69-100

Ø    Başkurt, İrfan(2009). Dinî ve Sosyal Hayata Katılım Projesi Olarak Cami Dersleri, Diyanet İlmi Dergi, cilt: XLV, sayı: 3, s. 23-40

Ø    Başkurt, İrfan(2002). Eğitimde Çocuk ve “Öteki”nin Kimliği Problemi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 5, s. 113-141

Ø    Başkurt, İrfan(2003). Gençlik, Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 8, s. 73-114

Ø    Başkurt, İrfan(2007). Islam Vorstellung in Religionslehrbüchern in Deutschland, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 16, s. 205-228

Ø    Başkurt, İrfan(2001). İman, Dayandığı Temel İlkeler ve Eğitim, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 8, s. 183-202

Ø    Başkurt, İrfan(2002). İslam Eğitimine Dâir Bazı Temel İlkeler, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 9, s. 89-111

Ø    Başkurt, İrfan(2000). Kur’ân’da Eğitim Açısından Tarîk (Yol) Kavramı, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 7, s. 349-379

Ø    Başkurt, İrfan(2010). Mescidi Nebevi Dersiamlarından Ahmet İlyas’ın Dahiliye Nezaretine Verdiği H. 1333 Tarihli Ariza Örneğinde Osmanlıda Ortaya Çıkan Ahlaki Çözülmelerin Sebepleri ve Çözüm Yolları, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri, s. 23-30

Ø    Başkurt, İrfan(2012). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kürsü Şeyhliği, İslam Araştırmaları Dergisi, sayı: 27, s. 117-146

Ø    Başkurt, İrfan(2006). Yaygın Din Eğitimi ve Sosyo-Psikolojik Açıdan İstanbul’da İhtida Hadisesi (Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu örneği), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 14, s. 173-205

Ø    Battal Bertelek, Seydi(2013). Rousseau’nun Din Anlayışı ve Emile Romanındaki Çocuk Din Eğitimi, Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sayı: 35, s. 1-9

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1986). Eğitim Felsefesinde İdealizm, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 4, s. 185-217

Ø    Bayraklı, Bayraktar  (1988). Fârâbî’nin Eğitim Felsefesinde “Adâlet” Kavramı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987-1988, sayı: 5-6, s. 231-240

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1992). İslâm Eğitimi İle Batı Eğitim Sistemleri Arasındaki Temel Farklar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989-1992, sayı: 7-8-9-10, s. 519-528

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1992). İslâm ve Batı Eğitim Felsefesinde Realizm, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989-1992, sayı: 7-8-9-10, s. 113-114

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1994). Din Eğitimi'nde “İhtimal” İlkesi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, , sayı: 1, s. 1-20

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1999). Din Eğitiminde Aklın Yeri, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, , sayı: 6, s. 45-54

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1995). Eğitim Felsefesinde Pragmatizm, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, , sayı: 2, s. 3-30

Ø    Bayraklı, Bayraktar(2005). Eğitimin Doğum Öncesi Boyutu, İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi (I), , s. 169-177

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1988). İlahiyat Fakültelerinin Programında Yapılması Gerekli Olan Değişiklikler, Yüksek öğretimde din bilimleri öğretimi sempozyumu : 21-23 ekim 1987.__ XXII, 415 s., , s. 127-131

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1996). İslam ve Batı Eğitim Felsefelerinde Varoluşçuluk, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, , sayı: 3, s. 17-85

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1997). İslam ve Batı Felsefesi'nde Demokrasi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, , sayı: 4, s. 63-110

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1995). İslam ve Mlilet Kavramı, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, , sayı: 2, s. 101-115

Ø    Bayraklı, Bayraktar(2011). Kur’an Tefsiri ve Toplum Eğitimi, Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum -Tefsir ve Toplum-, 03-04 Aralık 2010, s. 45-73

Ø    Bayraklı, Bayraktar(2000). Kur’an ve Eğitim, Kur’an ve tefsir araştırmaları / Sadrettin Gümüş ...[ve öte.].__ 1. c. (270 s.), s. 63-67

Ø    Bayraklı, Bayraktar(2005). Kur’ân-ı Kerim’e Göre Ailede Çocuk Eğitimi, İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi (II), s. 179-188

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1998). Kur'an'da İnsan Hakları, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 5, s. 9-18

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1994). Kur'ân-ı Kerim'de Din Adamı Kavramı, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 1, s. 147-162

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1991). Kur'an-I Kerim'de Öğretim Kavramı ve Vahiy, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], cilt: XXVII, sayı: 4, s. 161-189

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1991). Mevlânâ’nın Eğitim Anlayışı, 4. Millî Mevlânâ Kongresi, 12-13 Aralık 1989_[Selçuk Üniversitesi], s. 123-128

Ø    Bayraklı, Bayraktar(1994). Müzekki’n-Nüfûs’da Eşrefoğlu Rûmî’nin Eğitim Anlayışı, Diyanet İlmi Dergi, cilt: XXX, sayı: 1, s. 23-44

Ø    Bayraklı, Bayraktar(2010). Temel Haklar, İnsan Hakları ve Din, 15-17 Mayıs 2009, s. 11-17

Ø    Bayraktar, Mehmet Faruk(2005). İbn Cemâa’nın Eğitim Anlayışı, İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi (I), s. 141-154

Ø    Bayraktar, Mehmet Faruk(2010). Ailede Ahlak Eğitimi ile İlgili Bir Bibliyografya Çalışması (Osmanlı Örneği), Aile ve Eğitim-Tartışmalı İlmi Toplantı-, s. 348-370

Ø    Bayraktar, Mehmet Faruk(2005). İslâm’a Göre Kadının Eğitim-Öğretimi, İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi (II), s. 79-102

Ø    Bayraktar, Mehmet Faruk(2006). Suffa’da Yapılan Eğitim-Öğretim ve Günümüze Yansımaları, Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri, , s. 43-52

Ø    Béraud, Céline(2007). Les Institutions Européennes et L’enseignement des Faits Religieux un Débat D’actualité (Avrupa Birliği Mevzuatında Din Eğitimi ve Öğretiminin Yeri), Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi, 17-19 Kasım 2006, s. 209-226

Ø    Bey, Satı(2001). Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi, Sadeleştiren: Recai Doğan, Dinî Araştırmalar, cilt: IV, sayı: 11, s. 197-207

Ø    Bilgili, Fatih Menderes(2005). Din Eğitiminde Çocuğun Tabiatından Kaynaklanan Bireysel Eğilimlerin ve İsteklerin Karşılanması Problemi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 5, sayı: 2, s. 163-186

Ø    Bilgin, Beyza(1998). Alman Protestan Kiliseler Günü (Anadolu’dan Bir Müslüman Kadın), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXVIII, s. 37-52

Ø    Bilgin, Beyza  (1983). Atatürk ve Din, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXVI, s. 265-273

Ø    Bilgin, Beyza  (1989). Atatürk ve Türk Kadını (Atatürk Haftası Konferanslarından), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXI, s. 85-93

Ø    Bilgin, Beyza(1997). Debatte Über Islamische Padagogik in den 20. Jahrhundert, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXVII, s. 67-72

Ø    Bilgin, Beyza  (1983). Din Dersi Öğretmenliği ve Güçlükleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXVI, s. 259-263

Ø    Bilgin, Beyza  (1981). Din Eğitiminin Genel Eğitimideki Yeri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXIV, s. 469-483

Ø    Bilgin, Beyza  (1975). Dua, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], sayı: 2, s. 67-70.

Ø    Bilgin, Beyza(1980). Eğitimin İmkânı ve Sınırları Üzerine, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], sayı: 4, s. 211-217

Ø    Bilgin, Beyza  (1997). Hollanda Yüksek İslâm Okulu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXVII s. 59-65

Ø    Bilgin, Beyza(1982). İlkokullarda Din Bilgisi Dersleri, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], sayı: 5, s. 157-166

Ø    Bilgin, Beyza(1976). İmam Hatip Lisesinde Uygulama Dersleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXI, s. 317-322

Ø    Bilgin, Beyza(2002). İslâm Din Pedagojisinde İslâm’dan Başka Dinlerin Anlatımı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLIII, sayı: 2, s. 19-40

Ø    Bilgin, Beyza(1973). İslâm’da Muhtesiplik ve Eğitim Yönünden Değeri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIX, s. 117-121

Ø    Bilgin, Beyza(1997). İslâm’da ve Türkiye’de Kadınlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXVI, s. 29-43

Ø    Bilgin, Beyza(1996). Kültürlerarası Hafta ve V. Nürnberg Forumu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXV, s. 61-89

Ø    Bilgin, Beyza(1999). Mezhepler ve Dinler Arası Eğitim ve İşbirliği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXIX, s. 1-25

Ø    Bilgin, Beyza(1997). Müslümanların İslâmi Eğitiminde Gerekli Değişmeler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXVII, s. 73-78

Ø    Bilgin, Beyza(1992). Roma’da İlahiyat Eğitiminde İşbirliği Semineri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXII, s. 233-239

Ø    Bilgin, Beyza(2001). Teolojik Geri Kalmışlık Üzerine, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 15, s. 9-30

Ø    Bilgin, Beyza(1993). Evrensel Karşılaşma Hristiyanlar ve Müslümanlar Görüşüyorlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXIV, s. 51-66

Ø    Bilgin, Beyza  (1999).İslâm’ı Yeniden Anlamak ve Anlatmak, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: ö.s. (Cumh. 75), s. 9-54

Ø    Bilgin, Beyza(1994). Ahlak Terbiyesinde Dinî Hikayeler, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 1, s. 51-74

Ø    Bilgin, Beyza(1988). Almanya Federal Cumhuriyetinde Türk Çocuklarına İslâmi Din Dersi Program Geliştirme Çalışmaları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXX, s. 143-154

Ø    Bilgin, Beyza(1995). Çocuklarımızın Duyguları ve Duaları, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 2, s. 69-78

Ø    Bilgin, Beyza(1998). Dinin Farklı Yorumlanmasından Kaynaklanan, Kadınlarla İlgili Problemler ve Çözüm Yolları, Dini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara, s. 144-145

Ø    Bilgin, Beyza(2003). Dinin Farklı Yorumlanmasından Kaynaklanan, Kadınlarla İlgili Problemler ve Çözüm Yolları, II. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri: (23-27 Kasım 1998), cilt: I, s. 245-253

Ø    Bilgin, Beyza(1995). İrşadda Evrensel Sorumluluk, I. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri (1-5 Kasım 1993), cilt: I, s. 171-178

Ø    Bilgin, Beyza(1998). İslâm ve Hoşgörü, Diyanet İlmi Dergi, cilt: XXXIV, sayı: 1, s. 115-128

Ø    Bilgin, Beyza(2001). İslâm’da Ötekine Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLII, s. 11-40

Ø    Bilgin, Beyza(2003). Küreselleşme, Din ve Eğitim, Dinî Araştırmalar, cilt: VI, sayı: 17, s. 203-214

Ø    Bilgin, Beyza(1999). Örgün Din Eğitimi'nde Yeni İhtiyaçlar ve Yönelişler, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, s. 187-200

Ø    Bilgin, Beyza(2001). Türkiye’de Din ve Laiklik, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLII, s. 41-58

Ø    Bilgin, Beyza(1997). Yetim ve Kimsesiz Çocuklarla İlgili Tesis Kurmanın ve Yaşatmanın Önemi, Diyanet İlmi Dergi, cilt: XXXIII, sayı: 3, s. 3-18

Ø    Bulut, Mehmet(1999). Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yaygın Din Eğitimi Görevi, Diyanet İlmi Dergi, cilt: XXXV, sayı: 4, s. 113-128

Ø    Bulut, Mehmet(1999). Osmanlı Devletinde Dini Teşkilatlanma ve Yaygın Din Eğitimi, Diyanet İlmi Dergi, cilt: XXXV, sayı: 2, s. 101-116

Ø    Bulut, Mehmet(1995). Şer‘iye Vekâleti’nin Din Eğitimi Hizmetleri, Diyanet İlmi Dergi, cilt: XXXI, sayı: 1, s. 63-78

Ø    Bulut, Mehmet(1993). Yaygın Din Eğitimi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dini - İlmi - Edebi Dergi], cilt: XXIX, sayı: 3, s. 3-9

Ø    Bursalı, Mehmet Tahir(2009). Ahlâk Kitaplarımız, sadeleştiren: Saadettin Özdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 22, s. 161-176

Ø    Buyrukçu, Ramazan(1997).  İbn Cemâ’a’nın Eğitimle İlgili Görüşlerine Pedagojik Yaklaşımlar, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 13, s. 247-260

Ø    Buyrukçu, Ramazan(1996).Din Görevlilerinin Problemleri ve Çözümü İle İlgili Görüş ve Teklifler, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3 [Rektör Prof. Dr. Hasan Gürbüz’e Armağan], s. 75-113

Ø    Buyrukçu, Ramazan(1997). Kur’an’a Göre İnsanın Özellikleri ve Hz. Peygamberin Eğitim Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 4, s. 35-43

Ø    Buyrukçu, Ramazan - Ramazan Uçar(2009). Güncel Bazı Alevi-Bektaşi Problemlerine Abdal Musa Tekkesi Merkezli Bir Bakış, Dinî Araştırmalar, cilt: XII, sayı: 33, s. 89-98

Ø    Buyrukçu, Ramazan - Safinaz Asri(2005).  Dinî Konulu Tartışma Programları (Medyadaki Dinî Tartışmalar ve Düşündürdükleri: Medyatik İslâm), II. Uluslararası Dinî Yayınlar Kongresi, Sesli - Görüntülü dinî yayıncılık, 05-07 Kasım 2004 - Ankara, s. 271-306

Ø    Buyrukçu, Ramazan - Safinaz Asri(2007).  İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Din Hizmetlerine Bakışı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 19, s. 81-106

Ø    Buyrukçu, Ramazan(2000).  Çağımızda Hz. Peygamber'i Anlamak ve Anlatmak, III. Kutlu doğum sempozyumu: tebliğler 295 s. s. 113

Ø    Buyrukçu, Ramazan(2006). Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi ile İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma (Burdur Eğitim Fakültesi Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 17, s. 89-128

Ø    Buyrukçu, Ramazan(2004). İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Problemi, Türkiye’de Yüksek din eğitimi sorunları, yeniden yapılanması ve geleceği sempozyumu : Bildiriler - Müzakereler.__ 617 s., s. 509-520

Ø    Buyrukçu, Ramazan(2006). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 16, s. 89-120

Ø    Buyrukçu, Ramazan(2002). Selim Sabit Efendi’nin Rehnumâ-i Muallimîn’ine Redagojik Bir Yaklaşım, Dinî Araştırmalar, cilt: IV, sayı: 12, s. 7-30

Ø    Buyrukçu, Ramazan(1997). Sosyal Pedagoji ve Sosyal İş’in Kavramları ve İlgi Alanları, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 13, s. 261-267

Ø    Buyrukçu, Ramazan(2006). Türkiye’de Din Görevlisi Yetiştirme Problemi ve Çözüm Önerileri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLVII, sayı: 2, s. 99-126

Ø    Buyrukçu, Ramazan(2007). Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın Türk Dünyasındaki Eğitim ve Din Hizmetleri Alanındaki Katkıları, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, s. 171-178

Ø    Buyrukçu, Ramazan(2002). Günümüz Din Eğitimi ve Öğretiminde Peygamber Öğretimi, IV. Kutlu doğum sempozyumu : tebliğler.__ 457 s., s. 379

Ø    Buyrukçu, Ramazan(1999). Ortaokullardaki Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimine Genel Bir Yaklaşım, Dinî Araştırmalar, , cilt: II, sayı: 4, s. 177-194

Ø    Cânan, M. Zeki(1968).  İslâm’da Din Eğitimi ve Öğretimi, İslâm Medeniyeti, cilt: II, sayı: 13, s. 7-10

Ø    Canan, M. Zeki(1968).  İslamda Din Eğitimi ve Öğretimi (2), İslâm Medeniyeti, cilt: I, sayı: 12, s. 8-9

Ø    Canan, M. Zeki(1968). İslâm’da Din Eğitimi ve Öğretimi, İslâm Medeniyeti, cilt: I, sayı: 11, s. 6-7

Ø    Cebeci, Suat  (1999).  Cumhuriyet Döneminde Yüksek Din Öğretimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: ö.s. (Cumh. 75), s. 227-235

Ø    Cebeci, Suat(1989).  Eğitim ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], cilt: XXV, sayı: 2, s. 81-94

Ø    Cebeci, Suat(2007).  Sosyal Değişimin Zihinsel ve Duygusal Boyutu, Kutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, s. 453-460

Ø    Cebeci, Suat(1991). Ailede Nikah ve Öncesi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], cilt: XXVII, sayı: 2, s. 129-134

Ø    Cebeci, Suat(1996). Din Eğitim Açısından Dinî Yaşantıların Gelenekleştirilmesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, s. 75-98.

Ø    Cebeci, Suat(2004). Din Eğitiminde Medreseden Mektebe, Mektep’ten Nereye?, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 10, s. 197-202

Ø    Cebeci, Suat(2012). Din Eğitiminde Rehberlik Yaklaşımının Teorik Çerçevesi, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, sayı: 13-14, s. 33-44

Ø    Cebeci, Suat(1996). Eğitim Felsefesine Toplumcu Bir Yaklaşım, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, s. 99-107.

Ø    Cebeci, Suat(1995). İmam-Hatip Liselerinin Ögrenci Yapısı ve Bunun Sosyal Gelişme Açısından Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1, s. 111-120.

Ø    Cebeci, Suat(2010). Kur’an Öğretim Geleneği Olarak Hafızlık Eğitimi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], cilt: XLVI, sayı: 4, s. 7-22

Ø    Cebeci, Suat(2008). Milli Kimlik Bağlamında Din-Kültür İlişkisi, SBE Akademik İncelemeler Dergisi, cilt: III, sayı: 2, s. 1-11

Ø    Cebeci, Suat(1990). Türkiye'de Ortaöğretimde Mesleki Din Eğitimi, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], cilt: XXVI, sayı: 3, s. 29-45

Ø    Cebeci, Suat(2011). Yazı Dili ve Yazılı İletişim Bağlamında Gazali’nin Üslubu, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], cilt: XLVII, sayı: 3, s. 135-146

Ø    Cebeci, Suat(2013). Yazı Dili ve Yazılı İletişim Bağlamında Gazâlî’nin Üslubu, Vefatının 900. Yılı Anısına Büyük Mütefekkir Gazâlî, s. 177-189

Ø    Cebeci, Suat(2010). Din Öğretimi Yöntemleri, Etkili Din Öğretimi, s. 305-334

Ø    Cebeci, Suat(2012).Kur’an Öğretim Geleneği Olarak Hafızlık Eğitimi, Diyanet İlmi Dergi, sayı: ö.s., s. 597-612

Ø    Cebeci, Suat(2010).Öğrenme ve Öğretme Görevi Olarak Dini İletişim, Etkili Din Öğretimi, s. 195-228

Ø    Cihan, Ahmet(2005). Kırgızistan’da Din Eğitimi Veren Kurumlar, İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 14, s. 111-124

Ø    Cilâcı, Osman(1990). Günümüzde Din İhtiyacı ve Din Eğitimi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, s. 191-212

Ø    Clark, Walter Houston(2003). Din Eğitiminde Bilimsel Araştırma, çeviren: Nurullah Altaş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XLIV, sayı: 2, s. 325-335

Ø    Çağrıcı, Mustafa(2009). Din Görevlileri: Toplumdaki Yeri, Görevi ve Eğitimi, Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami -Tartışmalı İlmi Toplantı-, 18-19 Ekim 2008, Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, s. 241-258

Ø    Çakan, İsmail Lütfi(1968). 1920’den 1965’e kadar Hükûmet Programları ve Din Eğitimi, İslâm Medeniyeti, cilt: II, sayı: 16, s. 2-7

Ø 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !